top of page

תנאי שימוש ופרטיות באפליקציית קול-קורא

 

א. כללי
1. תנאי השימוש שלהלן חלים על השימוש באפליקציית קול-קורא(להלן: "האפליקציה"), המופעלת ומנוהלת על ידי קול-קורא(להלן: "קול-קורא"). השימוש באפליקציה ובכלל זה בתכנים הכלולים בה ובשירותים השונים הפועלים בה מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש באפליקציה, לרבות למדיניות הגנת הפרטיות המפורטת להלן, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. תנאים אלה חלים על השימוש באפליקציה ובתכנים הכלולים בה באמצעות מכשירי תקשורת שונים לרבות מכשיר טלפון סלולארי, מכשיר טלפון סלולרי חכם ("סמארטפון") ומחשב לוח ("טאבלט").
2. תנאי השימוש באפליקציה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד ומתייחסים גם לנשים.
3.  בתנאים אלה, המונחים "תוכן" או "תכנים" כוללים מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי, audio-visual או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם.
4. קול-קורא רשאית לערוך כל תיקון ו/או שינוי בתנאי שימוש אלו, על פי שיקול דעתה הבלעדי. תיקונים כאמור יפורסמו במסגרת האפליקציה.
5. תנאים אלו נכתבו בשפה מובנת לכל ובהתקנת האפליקציה הנך מקבל תנאים אלו כלשונם ובמלואם לאחר שהבנת את תוכנם ולא תהיינה לך כל טענה ו/או תלונה באשר לאי הבנת משמעותם.

ב. השימוש באפליקציה
השימוש בתכנים שבאפליקציה הינם בהתאם לכללים שלהלן:
6.  השימוש באפליקציה הינו למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל אופן אחר או בכל דרך אחרת שהיא בתכנים מתוך האפליקציה, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, פרסומי דפוס וכן כל פרסום שהוא ובכל מדיה אחרת, לכל מטרה שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי, אלא אם כן ניתנה הסכמה מפורשת מצד קול-קורא, מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שניתנה).
7. אין להציג תכנים מהאפליקציה בכל דרך שהיא, ובכלל זה, באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים כלשהו בפרסומות ובתכנים מסחריים ובכל אופן אחר שהוא אף שאינו צרכי פרסום ו/או שיווק ו/או שימוש מסחרי כלשהוא.
8.  אין לעשות כל שימוש באפליקציה שאינו כדין ו/או בניגוד לכל חוק ו/או תקנה ו/או הוראה סטטוטורית לרבות שימוש שיש בו ו/או שעשוי לעלות לכדי לשון הרע, פגיעה בפרטיות, הפרת זכות יוצרים, פגיעה בחקיקת מגן על קטינים וחסרי ישע, שימוש שעולה לכדי עוולה מסחרית וכל שימוש בלתי חוקי אחר כאמור.

ג. רישום לאפליקציה וקבלת עדכונים
9. חלק מהשירותים המוצעים לציבור באפליקציה טעונים רישום לאפליקציה. במסגרת הרישום תתבקש לעדכן פרטים אודותייך כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני פעילה, וכן לבחור סיסמא אישית. חלק מן הפרטים האמורים יסומנו כ"שדות חובה" שבלא מסירת נתונים אלו לא ניתן יהיה לבצע את הרישום ויכול כי שירותים מסוימים יוכלו להינתן אך ורק לאחר רישום. בחלק מהשירותים, יכול ותתבקש להוסיף ולמסור נתונים/פרטים נוספים, המתחייבים מאופי השירות או כי לשיקול דעת קול-קורא, ניתן יהיה להעניק שירותים אלו לאחר מסירת הנתונים/פרטים הללו.
10.  במקרה של שינוי פרטים יש לעדכן את קול-קורא באמצעות פנייה לשירות הלקוחות דרך האפליקציה או באמצעות אתר האינטרנט של קול-קורא.
11. במהלך הרישום לאפליקציה הלקוח מאשר הסכמה לאישור קבלת הודעות פוש ("push notifications") וניוזלטרים מקול-קורא וכן ד. קניין רוחני
12. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באפליקציה, לרבות זכות היוצרים הבלעדית בקוד האפליקציה, וכן בכל תוכן הכלול בה הינן של קול-קורא בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לקול-קורא להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, באמצעות צד שלישי, או בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוני, מכאני, אופטי, אמצעי צילום או הקלטה וכיוצא בזה, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מקול-קורא או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שניתנה).

ה. אחריות קול-קורא
13. קול-קוראו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחראיות לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש באפליקציה ומכל הצגה או פרסום של תכנים המופיעים באפליקציה, לרבות: תקלות במערכת ההפעלה ו/או בכל תכנה המצויה במכשיר ו/או כל בעיית חומרה ו/או וירוסים ו/או תוכנות עוינות ו/או לאיכות או מהירות השימוש באפליקציה.
14.  התכנים באפליקציה ניתנים לשימוש כמו שהם (AS IS).  לא תהיה למשתמש באפליקציה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי קול-קוראו/או מי מטעמה בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכים אינדיבידואלים של משתמשים שונים. לפיכך, השימוש באפליקציה ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

ו. שינויים באפליקציה והפסקת השירות
15.  קול-קורא רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האפליקציה, המראה שלה ועיצובה, ותהא רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באפליקציה – והכל, בלא צורך בהודעה מוקדמת לציבור המשתמשים בה מראש. 
16. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, קול-קורא רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם.

ז. מדיניות הגנת הפרטיות
17. הנתונים שתמסור בעת הרישום יישמרו במאגר מידע של קול-קורא. אינך חייב על פי החוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו, יכול ולא תוכל להשתמש בשירותים כלשהם באפליקציה.

18. בעת השימוש באפליקציה יכול שיצטבר מידע על נוהגיך והרגלי הקנייה שלך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת להחזיר, מידע על פרסומת שהבעת בהן עניין, עמודים או מחלקות שבהם צפית, הצעות ושירותים שעניינו אותך, אמצעי תשלום ששימשו אותך ועוד. קול-קורא תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך הרישום לשירותי השונים באפליקציה, יעשה רק על פי האמור במסמך זה  או על פי הוראות כל דין. קול-קורא תערוך שימוש בנתונים הנ"ל לצורך ניתוח ופילוח סטטיסטי וכן לייצר לכל משתמש את התאמת התוכן (מבצעים/קופונים/מסרים) רלבנטיים לו. 
19. בשימוש באפליקציה הנך מאשר שידוע לך כי קול-קורא תקבל מעת לעת נתונים על מיקומך ועל מסלול התנועה שלך, גם כאשר האפליקציה כבויה. קול-קורא תשתמש בנתונים אלה רק במסגרת השימוש שלך באפליקציה, בין היתר כדי לשפר את חווייתך כלקוח ולהציע לך הצעות מבוססות מיקום. ידוע לך שהנך יכול להסיר את השירות המבוסס מיקום באמצעות עדכון הגדרות האפליקציה, ואחרי ההסרה/כיבוי שירותי המיקום באפליקציה, קול-קורא לא תקבל את נתוני מיקומך והמסלול ולא תוכל לעדכנך באשר לשירותים מבוססי מיקום.
20. קול-קורא תהא רשאית לשמור, לאסוף ולתעד נתונים אלה ולעשות בהם שימוש לצרכיה ו/או לצורך מתן שירותים ללקוחותיה, לרבות ביצוע ניתוחים ופילוחים סטטיסטיים ושיווקיים במידע לצורך פיתוח שירותים, שיווקם ו/או הצעת שירותים שונים, וזאת תוך שמירה על הוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981. 
21. קול-קורא לא תעביר לצדדים שלישיים האישיים ואת המידע שנאסף על פעילותך באפליקציה (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים שלהלן:

21.1 במקרה שתפר את תנאי השימוש באפליקציה, או אם תבצע באמצעות האפליקציה, או בקשר איתה, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה.
21.2 בהתאם להוראות צו שיפוטי המורה לקול-קורא למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי, אף שאינו בית המשפט.
21.3 כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, ככל שיתעוררו, בינך לבין קול-קורא(לרבות חברות קשורות ו/או מי מטעמה) יתבררו בבית המשפט המוסמך בעיר תל –אביב יפו.
21.4 בכל מקרה בו לדעת קול-קורא מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך.


ח. סמכות שיפוט
22. על תנאים אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל ובית המשפט המוסמך לדון בכל תובענה הנובעת מתנאי שימוש אלו תישמע אך ורק בבית המשפט המוסמך לפי כללי הסמכות העניינית בעיר תל-אביב-יפו.

ט. שירות לקוחות
23. קול-קורא מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכות משתמשי האפליקציה ואחרים לפרטיות. ככל שישנה סברה כי באפליקציה פורסם תוכן פוגע כלשהו, או מהווה הפרת זכות יוצרים ו/או הפרה של הדין, ניתן לפנות אלינו בכתובת הדואר האלקטרוני הנ"ל: kolkorea@gmail.com

bottom of page