top of page

בית הוראה שואל ומשיב (פרשת בלק)

המשך מלאכת בונה וסותר

קליעת צמה     

אסור לקלוע צמה בשיער או להתירה, משום שדומה לבונה וסותר. (שו"ע סימן שנ סק"ו, הלכה ואגדה שם). במה דברים אמורים? כאשר קולע צמה עם שלושה ראשים, אבל צמה בעלת שתי ראשים, מותר לעשותה בשבת וכן לפרקה בשבת (אורחות שבת).

קרם או התזת ספרי על שיער

אסור לתת קרם שיער או להתיז ספריי על שיער, כדי לחזק ולשמר את עמידת התסרוקת, משום שדומה לבונה (חזו"ע שבת ה, יד). ואיסור זה הוא בין לגברים ובין לנשים.

דיני אוהל עראי ומחיצה

אוהל ופריסת וילון

אסור לעשות אוהל עראי, דהיינו לעשות גג כדי להגן מפני החמה או הגשמים. אבל מחיצה לבד ללא גג, מותר לעשותה. ולכן מותר לפרוס וילון בין גברים לנשים או בפתח החדר לצניעות. וכמו כן, אם הוצרך לעשיית צרכיו, ויש בחדר ספרי קודש או נר דלוק, מותר לפרוס וילון כנגד הספרים והנר, כי אין המחיצה באה אלא לצניעות בלבד. וכתב הגר״ח בן עטר בספרו ראשון לציון: "דעת המחמיר בזה, אין לה יסוד בגמרא, ודעת הרי"ף והרמב״ם והרמב״ן והרשב״א והר״ן להתיר, ולא מצאנו מי שחולק עליהם. ומה לנו לחוש לדעת המחמיר נגד כל הפוסקים ראשונים ואחרונים שמפורש בש״ס כמותם, ולכן אנו מורים להתיר" (סימן שטו ס״א שבת ה רפא, שיד, חזו"ע סוכות קלא)

ואולם, אסור לעשות "מחיצה המתרת", דהיינו מחיצה הבאה להתיר ולהכשיר דבר מסויים, כגון: אם היו לסוכה שתי דפנות, אסור להעמיד מחיצה שלישית כדי להכשיר את הסוכה (סימן שטו ס״א. שבת ה רפ, רפא).

ניקוי נקודתי עם מים

אם ילד שפך מאכל על הרצפה או הקיא, או בימות החורף שהתלכלכה הרצפה בבוץ, דנים את הלכלוך הזה כגרף של רעי, והדרך לנקות את המקום הנ״ל היא לקחת כף אשפה ומגב, ראשית כל יסלק את הלכלוך הגס על ידי גריפתו לכף אשפה ומשם לאשפה, אחר כך יביא מעט מים וישפכם על הלכלוך שנשאר ואח"כ יגרוף את המים עם מגב, ולאחר שעשה כך, מותר לקחת מטלית יבשה ולספוג בעדינות את הלחלוחית שנשארה ברצפה (אור לציון ח״ב פרק מ"ג הלכה ה', ילקוט יוסף שבת ב, עמוד פ״ח הערה ל״ג), ואף בשבת חתן וכדומה שכל הרצפה מלוכלכת, יש לנהוג ככל הנ״ל (שם, ועיין עוד בשו״ת נחלת לוי סימן מ״ג הלכה ו, אור ההלכה מלאכת בונה עמ' תלו).

גריפת מים במקלחת

אדם שהתקלח במים קרים בשבת (שהרי מותר לכתחילה להתקלח במים קרים בשבת), ורוצה אחר כך לגרוף את המים, או אם קרתה הצפה של מים, מותר לגרוף את המים, שהרי אין כוונתו להדיח את הקרקע, אלא לסלק את המים, לכך מותר (גדולי ההוראה, שולחן שלמה חייג עמוד רע״ט סעיף ג', אור ההלכה, שם).

משחק בגולות

אסור לשחק בגולות/גוגואים על קרקע שאינה מרוצפת, שמא יבוא להשוות גומות (שו״ע סימן של"ח סעיף ה', משנה ברורה ס"ק י"ח-י"ט, הליכות עולם ח"ד עמוד רמ״א, שמירת שבת כהלכתה פרק ט״ז סעיף ה', אור ההלכה, שם).

מתלה המחובר ע"י לחץ ואקום שנפל

מתלה וו שתלוי על קיר בבית ע"י לחץ ואקום שנפל בשבת, יש אוסרים להחזירם בשבת ולתלותם שוב בואקום (שש"כ פכ"ג לט, אור ההלכה עמ' תלז, אורל"צ פכ"ז עמ' רכ'), ויש מתירים להחזירם בשבת (מנחת יעקב שבת ה' עמ' תרכג, גם אני אודך תשובות הרב שעיו סי' סח), ומתלה ואקום המחובר לארון או לדבר אחר המטלטל, אפשר להקל בזה לכתחילה להחזירו למקומו (אור לציון שם, אור ההלכה שם).

כיסוי בור ניקוז בבית

כיסוי בור ניקוז בבית, שאליו גורפים את המים אם רוצים לגרוף כמות גדולה של מים, ויש צורך לפותחו בשבת, אם יש לכיסוי בית אחיזה לאחוז בו, מותר לפותחו בשבת, אבל אם אין לו בית אחיזה לפותחו והדרך לפותחו היא ע"י הכנסת סכין מתחתיו, כדי להרימו, אסור לפותחו בשבת.

24 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

מאריך במצוה אדם שממהר לסיים את התפילה, אולם השליח ציבור מאריך מעט בניגון וכיוצא בו, מה יעשה?

מאריך במצוה אדם שממהר לסיים את התפילה, אולם השליח ציבור מאריך מעט בניגון וכיוצא בו, מה יעשה. כתב בספר פלא יועץ ( ערך אהבת רעים ) כתב "חלק מאהבת ישראל,תשובה : זה לשמוח מאוד כשבני האדם עושים רצון קו

שאלה : איך מעשה קטן(כביכול) יכול לשמח משפחה שלימה.

תשובה : סיפרה לי גב' לוי (שם בדוי), כמה ימים לפני ראש השנה, נתבשרנו שנדבקנו משפחתנו חלקנו בנגיף הקורונה, חלקם היו חולי קורונה, וחלקם היו בבידוד. אלו היו שבועיים ימים לא פשוטים כלל, רק מי שחווה זאת יכו

מה אפשר עוד לעשות מלבד להוסיף בלימוד ולהתפלל.

נכנע לפניך שאלה : שלום הרב, מה אני אמור לעשות שכבר תקופה ארוכה יש קושי רב בבית, לחץ גדול, מה אפשר עוד לעשות מלבד להוסיף בלימוד ולהתפלל. תשובה : כאשר נעצור רגע ונרצה להבחין מהם כל ההפרעות הללו, קל יהיה

Comments


bottom of page