top of page

בית הוראה "שואל ומשיב" (פרשת נשא)

המשך מלאכת ממרח

דאודורנט

מותר להשתמש בדאודורנט נוזלי שיש בראשו גולה (רולר), ואין בזה שום איסור ממרח משום שהדאודורנט הוא נוזלי, ובדבר נוזלי לא שייך איסור ממרח.

מריחת מאכלים

מותר למרוח מרקחת (ריבה), שוקולד, חמאה וכיוצא בזה, על פרוסת לחם. וכן מותר לתת סלט חומוס בצלחת ולמורחו ולהחליקו יפה, שאין איסור ממרח במיני מאכלים (תהילה לדוד, תפארת ישראל, אור לציון, מנוחת אהבה ועוד,  חזו"ע שבת ד רסד, חזו"ע שבת ד רכח, שבת בהלכה ובאגדה שם).

מלאכות הכותב והמוחק

מבוא למלאכת כותב

מלאכת כותב היא מט״ל אבות מלאכות האסורות מן התורה בשבת. מהות מלאכת כותב היא, הבעת רעיון או כוונה מסויימת על ידי כתיבת מילים, אותיות, סימנים או צורות.   

לצורך הקמת המשכן היו כותבים אותיות על קרשי המשכן כדי שידעו לזווגם יחד בשעה שהיו צריכים להקימו. (ראה בגמ׳ שבת קג: ובפרש״י (שבת עג. ועה:). ע״ש).

איסור כתיבה אינו משום המקום שכותב עליו שמשתנה ע״י הכתיבה אלא משום הכתב עצמו, לפיכך צריך שהכתב יהיה כתוב בדרך ובצורה שבני אדם רגילים לכתוב, אבל אין זה משנה על איזה מקום הוא כתוב. ומטעם זה הכותב על בשרו חייב, אע״פ שהצובע את בשרו פטור, שאיסור כותב הוא מצד הכתב, אבל איסור צובע הוא מצד הדבר הנצבע, ובשר אדם אינו בר צביעה. וכן הכותב על הכותל ועל שאר דברים שאין דרך לכתוב עליהם, חייב. ואע״פ שהכותל מתקלקל ע״י זה. עם זאת צריך שיהיה הכתב מתקיים איזה זמן כדרך סתם כתיבה שדרך בני אדם לקיימה איזה זמן, ולכן הכותב על דבר שאין רישומו עומד כגון משקין ומי פירות, פטור (מנוחת אהבה ח"ג פכ"ב).

הכותב אותיות אינו אסור מן התורה עד שיכתוב לפחות שתי אותיות. ומ״מ הכותב אות אחת והשלים בה ספר, הרי זה אסור מן התורה, שהרי עשה מלאכה שלימה. הרושם רשמים וצורות בכחל ובששר וכיוצא בהן כדרך שהציירים רושמים, הרי זה חייב משום כותב. המשרטט כדי לכתוב שתי אותיות תחת אותו שרטוט, בין ששרטט בצבע בין בלי צבע הרי זה חייב. והוא אב מלאכה בפני עצמו (מנוחת אהבה, שם).

מבוא למלאכת מוחק

מלאכת מוחק היא מט״ל אבות מלאכות האסורות מן התורה בשבת. מהות מלאכת מוחק היא, פעולת הכשר לכתיבת כתב או לציור צורה, שמוחק מילים, אותיות, ציורים או אפי׳ צבע וטשטוש דיו כדי לכתוב או לצייר במקום המחק.

בעבודת המשכן היו מוחקים אותיות שנכתבו בטעות על הקרשים, על מנת לכתוב במקומם אותיות אחרות.

המוחק שלא על מנת לכתוב במקום המחק אע״פ שיש לו איזה צורך במחיקה כגון שמוחק שטר חוב שנפרע וכיוצא בזה, אינו אסור מן התורה לדעת רוב ככל הפוסקים שהרי זו מלאכה שאינה צריכה לגופה.

המוחק אות אחת על מנת לכתוב במקומה אות אחרת, פטור, אבל אסור מדברי סופרים. ואם חשב לכתוב במקומה שתי אותיות או שמחקה מסֶפֶר שלם על מנת לכתוב אפי׳ אות אחת במקומה וישלים בה את הספר, הרי זה אסור מן התורה (מנוחת אהבה ,שם).

הכותב שתי אותיות, חייב מן התורה. ואם כתב אות אחת, הרי זה אסור מדרבנן. והוא הדין בכל זה לרוקם אותיות או חורט על כסף או זהב (חזו"ע שבת ה קלד, קמא, קמו, שבת בהלכה ובאגדה עמ' 239).

כתיבה מתקיימת

כתיבה המתקיימת אסורה מן התורה, אבל אם אינה מתקיימת, כגון כתיבה במחשב או בעט שלאחר 24 שעות נמחק הכתב מאליו, אסורה מדרבנן (חזו"ע שבת ה קעח, רה, שבת בהלכה ובאגדה עמ' 240).

כתיבה במשקים ואדים

אסור לטבול אצבעו ביין ושאר משקים, ולכתוב בה על שולחן, אבל מותר לטבול אצבעו במים ולכתוב על שולחן, כי במים אין הכתיבה מתקיימת כלל. ופשוט שמותר לכתוב אותיות באוויר או על שולחן שאין עליו משקה (חזו"ע שבת ה קמח, קנ, קנא, שבת בהלכה ובאגדה, שם).

אסור לכתוב אותיות באצבעו על חול או על־אדים שבחלון, שבכל אלו מתקיים הכתב לזמן מסוים. אבל להעביר קו בלבד, מותר (חזו"ע שבת ה קמח, שבת בהלכה ובאגדה, שם).

24 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

מאריך במצוה אדם שממהר לסיים את התפילה, אולם השליח ציבור מאריך מעט בניגון וכיוצא בו, מה יעשה?

מאריך במצוה אדם שממהר לסיים את התפילה, אולם השליח ציבור מאריך מעט בניגון וכיוצא בו, מה יעשה. כתב בספר פלא יועץ ( ערך אהבת רעים ) כתב "חלק מאהבת ישראל,תשובה : זה לשמוח מאוד כשבני האדם עושים רצון קו

שאלה : איך מעשה קטן(כביכול) יכול לשמח משפחה שלימה.

תשובה : סיפרה לי גב' לוי (שם בדוי), כמה ימים לפני ראש השנה, נתבשרנו שנדבקנו משפחתנו חלקנו בנגיף הקורונה, חלקם היו חולי קורונה, וחלקם היו בבידוד. אלו היו שבועיים ימים לא פשוטים כלל, רק מי שחווה זאת יכו

מה אפשר עוד לעשות מלבד להוסיף בלימוד ולהתפלל.

נכנע לפניך שאלה : שלום הרב, מה אני אמור לעשות שכבר תקופה ארוכה יש קושי רב בבית, לחץ גדול, מה אפשר עוד לעשות מלבד להוסיף בלימוד ולהתפלל. תשובה : כאשר נעצור רגע ונרצה להבחין מהם כל ההפרעות הללו, קל יהיה

Comments


bottom of page