top of page

ג' שבט

ג' שבט

שמירה מן המזיקים

יש בני אדם במצבים מסוימים שצריכים לשומרם מן המזיקים, ואלו הם: חולה, יולדת עד שבוע מהלידה, חתן וכלה, ואבל. וכן תלמיד חכם בלילה. (ברכות נד ע"ב)

והטעם לזה, כי החולה - כיון שהורע מזלו, לכך המזיקים מנצלים זאת ומרגישים שיש להם רשות להתגרות בו. היולדת - גם היא בחשש סכנה, וגם מקנאים בה. חתן וכלה - המזיקים מקנאים בהם שהם שרויים בשמחה, ומתגרים בהם כדי לערבב את שמחתם. ועוד שהיצר הרע מתקנא בחתן ובכלה שנמחלו להם כל עוונותיהם, וכל מה שטרח להחטיאם, הלכה יגיעתו לריק. ויש להיזהר בעניינים אלו מאוד גם בזמן הזה. (יז. ה"ע ז רמט. ועיין עוד בחוברות "הנישואין בהלכה ובאגדה", ו"האבלות בהלכה ובאגדה")

(הרפואה בהלכה ובאגדה)

בברכה

הרב גיא אלקנה לוטינגר

7 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

סדר ליל טו' בשבט

בס"ד יא' שבט תשפ"א סדר ליל טו' בשבט תוכן עניינים א. הכנות לליל טו' בשבט ב. הלכות נצרכות לליל טו' בשבט ג. תפילה לפני סדר הלימוד (מצורפת בקובץ המצולם בעמוד ראשון) ד. סדר לימוד טו' בשבט (מצורף בקובץ המצו

י"א שבט

י"א שבט פתיחת פה לטובה לעולם יפתח אדם פיו לטובה ולא לרעה בשום פנים ואופן. למשל: אם רואה ילד קטן שעולה על מקום גבוה ויש חשש שמא יפול, לא יאמר לו: "תזהר, אתה תיפול", אלא יאמר לו: "תזהר, שלא תיפול". וכן

י' שבט

י' שבט ללמד נפשנו לאהוב הטוב והתועלת ולהדבק בו כתב בספר החינוך (מצוה תקכט): מנענו מלכרות האילנות כשנצור על עיר כדי להצר לאנשי העיר ולהכאיב ליבותם, ועל זה נאמר "לא תשחית את עצה... ואותו לא תכרות". וכמו

Comments


bottom of page