top of page

ט' שבט

ט' שבט

נטיעה במקום אחר

בכל מקרה שאסור לקצוץ את האילן, ברור שמותר לקוצצו על מנת לנוטעו במקום אחר. ואולם פעמים שיצטרך למנות שלש שנים ערלה מחדש ופעמים שלא, על כן יש לעיין בחוברת "מצוות הארץ בהלכה ובאגדה" הלכות ערלה, ותרוה נחת.

(הרפואה בהלכה ובאגדה)

בברכה

הרב גיא אלקנה לוטינגרן

צפייה 10 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

בס"ד יא' שבט תשפ"א סדר ליל טו' בשבט תוכן עניינים א. הכנות לליל טו' בשבט ב. הלכות נצרכות לליל טו' בשבט ג. תפילה לפני סדר הלימוד (מצורפת בקובץ המצולם בעמוד ראשון) ד. סדר לימוד טו' בשבט (מצורף בקובץ המצו

י"א שבט פתיחת פה לטובה לעולם יפתח אדם פיו לטובה ולא לרעה בשום פנים ואופן. למשל: אם רואה ילד קטן שעולה על מקום גבוה ויש חשש שמא יפול, לא יאמר לו: "תזהר, אתה תיפול", אלא יאמר לו: "תזהר, שלא תיפול". וכן

י' שבט ללמד נפשנו לאהוב הטוב והתועלת ולהדבק בו כתב בספר החינוך (מצוה תקכט): מנענו מלכרות האילנות כשנצור על עיר כדי להצר לאנשי העיר ולהכאיב ליבותם, ועל זה נאמר "לא תשחית את עצה... ואותו לא תכרות". וכמו

bottom of page