top of page

כ"ט טבת

כ"ט טבת

מאכל ומשקה תחת השלחן

טוב שלא לתת מאכלים או משקים תחת השלחן בעת סעודת פת, מפני שהחיצונים נמצאים שם. ואם טעה והניח, אין לחוש כלל. (ה"ע ז ריד)

גאון עוזנו ותפארתנו רבנו יוסף חיים נשאל בשו"ת רב פעלים על מה שהיה נוהג שלא להניח מאכל תחת השלחן, מה המקור לזה. והשיב שהגאון רבי חיים פלאג'י כתב שהדבר ידוע שאין להניח מאכל או משקה תחת השלחן, ואפילו בשבת טוב להיזהר, מפני ששמעתי מפי מורנו ורבנו הגדול רבי יצחק רפאל מאייו בעל שרשי הים, שהיה מזהיר על זה שהחיצונים נכנסים תחת השלחן. ומסתבר טעמו ולכן אני נזהר בזה, אבל אין למחות לאחרים, אלא רק לומר להם בנחת דרך עצה טובה. ושלחן שאין אוכלים עליו פת כי אם פירות, אין לחוש בזה. ע"כ. ובכף החיים הוסיף, שנראה לי שאין להקפיד על זה אלא בשעה שאוכלים על השלחן, אבל בשעה שאין אוכלים עליו אין לחוש. ושכן משמע מדברי האר"י שאין הסטרא אחרא מצויה שם אלא דוקא בשעת אכילת פת וברכת המזון. ופשוט שאין להקפיד על זה אלא רק לכתחילה, אבל בדיעבד מותר ללא פקפוק.

(הרפואה בהלכה ובאגדה)

בברכה

הרב גיא אלקנהם

4 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

סדר ליל טו' בשבט

בס"ד יא' שבט תשפ"א סדר ליל טו' בשבט תוכן עניינים א. הכנות לליל טו' בשבט ב. הלכות נצרכות לליל טו' בשבט ג. תפילה לפני סדר הלימוד (מצורפת בקובץ המצולם בעמוד ראשון) ד. סדר לימוד טו' בשבט (מצורף בקובץ המצו

י"א שבט

י"א שבט פתיחת פה לטובה לעולם יפתח אדם פיו לטובה ולא לרעה בשום פנים ואופן. למשל: אם רואה ילד קטן שעולה על מקום גבוה ויש חשש שמא יפול, לא יאמר לו: "תזהר, אתה תיפול", אלא יאמר לו: "תזהר, שלא תיפול". וכן

י' שבט

י' שבט ללמד נפשנו לאהוב הטוב והתועלת ולהדבק בו כתב בספר החינוך (מצוה תקכט): מנענו מלכרות האילנות כשנצור על עיר כדי להצר לאנשי העיר ולהכאיב ליבותם, ועל זה נאמר "לא תשחית את עצה... ואותו לא תכרות". וכמו

Comments


bottom of page