top of page

ניעור בלילה וצריך לנקביו


מי שנתעורר באמצע הלילה משום שהוצרך לצרכיו, ודעתו לחזור לישון לאחר מיכן, ישטוף ידיו ויברך "אשר יצר" אך לא יברך על נטילת ידיים, וכשיקום בבוקר יטול ידיו כראוי ויברך "על נטילת ידיים".

ואם קשה לו בקומו בלילה לשטוף ידיו במים משום שאפשר שיתעורר על ידי כך, יכול לשפשף ידיו במידי דמנקי (סמרטוט יבש), ויסמוך על מה שנוטל אחר כך בהקיצו משנתו בבוקר ( ילקוט יוסף סימן ד).


מצפה לישועת ה' ברחמים

         גיא אלקנה לוטינגר 

מו"צ בית הוראה "שואל ומשיב "בת ים

רב "מכון אבינועם לרפואה והלכה" - בריאות האישה

עוזר הלכתי להגר"י רוז'ה רב חב' קדישא וזק"א


צפייה 10 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

סדר ליל טו' בשבט

בס"ד יא' שבט תשפ"א סדר ליל טו' בשבט תוכן עניינים א. הכנות לליל טו' בשבט ב. הלכות נצרכות לליל טו' בשבט ג. תפילה לפני סדר הלימוד (מצורפת בקובץ המצולם בעמוד ראשון) ד. סדר לימוד טו' בשבט (מצורף בקובץ המצו

י"א שבט

י"א שבט פתיחת פה לטובה לעולם יפתח אדם פיו לטובה ולא לרעה בשום פנים ואופן. למשל: אם רואה ילד קטן שעולה על מקום גבוה ויש חשש שמא יפול, לא יאמר לו: "תזהר, אתה תיפול", אלא יאמר לו: "תזהר, שלא תיפול". וכן

י' שבט

י' שבט ללמד נפשנו לאהוב הטוב והתועלת ולהדבק בו כתב בספר החינוך (מצוה תקכט): מנענו מלכרות האילנות כשנצור על עיר כדי להצר לאנשי העיר ולהכאיב ליבותם, ועל זה נאמר "לא תשחית את עצה... ואותו לא תכרות". וכמו

Comments


bottom of page