סדר קימה ונטילת ידייםסדר קימה ונטילת ידיים


הקם ממיטתו בבוקר מותר לו לגעת במלבושיו קודם נטילת ידיו, ולכן מותר לו ללבוש מלבושיו קודם נטילת ידיו.

ולמעשה כך ינהג, יקום ממיטתו ילבש מלבושיו (או יכול ללבושם אחר כך), ילך להתפנות לצרכיו, ואחר שסיים הכל, ילך ליטול ידיו נטילת ידיים עם כלי לסירוגין כמו כל בוקר ויברך "על נטילת ידיים".

ובדרך זו נהג מרן רבינו הגדול הרב עובדיה יוסף זצ"ל (שהיום פקודת שנתו), וכמו שכתב בילקוט יוסף (סימן ד), ובספר אורחות מרן (להגר"ד יוסף), ע"ש.


ויש המתחסדים להניח כלי עם מים ליד מיטתם ליטול ולברך מיד כשקמים.

אולם למעשה יש בזה כמה ברורים בהלכה אם כדאי לנהוג כן, מכמה סיבות. ושתיים העיקריות שבהם, האחת, שבד"כ שאדם קם הוא צריך להתפנות, ואסור לברך ברכה שאדם משוקץ. והשניה, שאם נטל ידיו ליד מטתו כראוי, ממילא ידיו כבר נטהרו, ולכמה מרבותינו הראשונים ומהם הרמב"ם ועוד (עיין בספר הלכה ברורה סימן ד), יהיה אסור לו לברך אח"כ כשיטול לאחר שיתפנה, משום סב"ל.


ולהלכה סב"ל קאי אאיסדן, ולכן היותר נכון למעשה לנהוג כמו שנהג למעשה רבנו עובדיה יוסף זצ"ל וכמו שכתבנו. וכן הורה למעשה מרן הראש"ל הגר"י יוסף הרב הראשי לישראל כמה וכמה פעמים בשיעורו בלווין במוצאי שבת.


ומכל מקום להאשכנזים יש על מה לסמוך לנהוג כהשיטה השניה.מצפה לישועת ה' ברחמים

         גיא אלקנה לוטינגר 

מו"צ בית הוראה "שואל ומשיב "בת ים

רב "מכון אבינועם לרפואה והלכה" - בריאות האישה

עוזר הלכתי להגר"י רוז'ה רב חב' קדישא וזק"אפוסטים אחרונים

הצג הכול

ברכת הציצית

ברכת הציצית כאשר מברך על הציצית בבוקר יש לברך עליה מעומד, וגם ההתעטפות בטלית תהיה מעומד. ומכל מקום מי שבירך על הציצית בישיבה יצא ידי חובה, וכן מי שהתעטף בישיבה יצא ידי חובה. לפיכך חולה או זקן שקשה להם

הכוונה הנצרכת כשמתעטפים בציצית

הכוונה הנצרכת כשמתעטפים בציצית לפני שמתעטף בציצית בתפילת שחרית צריך לכווין בהתעטפו "שצוונו הקדוש ברוך הוא להתעטף בציצית כדי שנזכור את כל מצוותיו לעשותם". ומי שלא כיוון כן, ישנה מחלוקת הפוסקים אם יצא י

הלכות ציצית

הלכות ציצית מצוה עשה מן התורה ללבוש עליו ציצית(מצמר) , וכל הזהיר במצוות ציצית ומקיים אותה בהידור זוכה ורואה פני שכינה. והפליגו רבותינו מאוד בחשיבות מצוות הציצית, ואמרו ששקולה מצווות הציצית כנגד כל המצ

  • Facebook Social Icon
CreativeLogo.png

כל הזכויות שמורות לקול קורא 2019