top of page

סדר קימה ונטילת ידייםסדר קימה ונטילת ידיים


הקם ממיטתו בבוקר מותר לו לגעת במלבושיו קודם נטילת ידיו, ולכן מותר לו ללבוש מלבושיו קודם נטילת ידיו.

ולמעשה כך ינהג, יקום ממיטתו ילבש מלבושיו (או יכול ללבושם אחר כך), ילך להתפנות לצרכיו, ואחר שסיים הכל, ילך ליטול ידיו נטילת ידיים עם כלי לסירוגין כמו כל בוקר ויברך "על נטילת ידיים".

ובדרך זו נהג מרן רבינו הגדול הרב עובדיה יוסף זצ"ל (שהיום פקודת שנתו), וכמו שכתב בילקוט יוסף (סימן ד), ובספר אורחות מרן (להגר"ד יוסף), ע"ש.


ויש המתחסדים להניח כלי עם מים ליד מיטתם ליטול ולברך מיד כשקמים.

אולם למעשה יש בזה כמה ברורים בהלכה אם כדאי לנהוג כן, מכמה סיבות. ושתיים העיקריות שבהם, האחת, שבד"כ שאדם קם הוא צריך להתפנות, ואסור לברך ברכה שאדם משוקץ. והשניה, שאם נטל ידיו ליד מטתו כראוי, ממילא ידיו כבר נטהרו, ולכמה מרבותינו הראשונים ומהם הרמב"ם ועוד (עיין בספר הלכה ברורה סימן ד), יהיה אסור לו לברך אח"כ כשיטול לאחר שיתפנה, משום סב"ל.


ולהלכה סב"ל קאי אאיסדן, ולכן היותר נכון למעשה לנהוג כמו שנהג למעשה רבנו עובדיה יוסף זצ"ל וכמו שכתבנו. וכן הורה למעשה מרן הראש"ל הגר"י יוסף הרב הראשי לישראל כמה וכמה פעמים בשיעורו בלווין במוצאי שבת.


ומכל מקום להאשכנזים יש על מה לסמוך לנהוג כהשיטה השניה.מצפה לישועת ה' ברחמים

         גיא אלקנה לוטינגר 

מו"צ בית הוראה "שואל ומשיב "בת ים

רב "מכון אבינועם לרפואה והלכה" - בריאות האישה

עוזר הלכתי להגר"י רוז'ה רב חב' קדישא וזק"א12 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

סדר ליל טו' בשבט

בס"ד יא' שבט תשפ"א סדר ליל טו' בשבט תוכן עניינים א. הכנות לליל טו' בשבט ב. הלכות נצרכות לליל טו' בשבט ג. תפילה לפני סדר הלימוד (מצורפת בקובץ המצולם בעמוד ראשון) ד. סדר לימוד טו' בשבט (מצורף בקובץ המצו

י"א שבט

י"א שבט פתיחת פה לטובה לעולם יפתח אדם פיו לטובה ולא לרעה בשום פנים ואופן. למשל: אם רואה ילד קטן שעולה על מקום גבוה ויש חשש שמא יפול, לא יאמר לו: "תזהר, אתה תיפול", אלא יאמר לו: "תזהר, שלא תיפול". וכן

י' שבט

י' שבט ללמד נפשנו לאהוב הטוב והתועלת ולהדבק בו כתב בספר החינוך (מצוה תקכט): מנענו מלכרות האילנות כשנצור על עיר כדי להצר לאנשי העיר ולהכאיב ליבותם, ועל זה נאמר "לא תשחית את עצה... ואותו לא תכרות". וכמו

Comments


bottom of page